Stanovy spolku
Pro Odolenu Vodu, z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

    Spolek Pro Odolenu Vodu, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Odoleně Vodě, Náměstí V. Hálka 2, 250 70.

Čl. 2
Charakter spolku

   Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3
Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku;
 • ochrana životního prostředí;
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
 • ochrana zeleně v lokalitě;
 • péče o území;
 • podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek v Odoleně Vodě a okolí;
 • ochrana životního prostředí a důstojného života občanů ve městě Odolena Voda, které vážně ohrožuje připravované rozšíření a provoz letiště ve Vodochodech;
 • omezit na co nejmenší míru škodlivé vlivy z nově připravované mimoúrovňové křižovatky na D8 a silnici III/0087 – Odolena Voda - Dolínek.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 • organizování kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 • osvětová činnost;
 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, veřejného zdraví nebo kulturních památek.

Čl.  5
Členství ve spolku

 

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2) Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

   Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3) Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

5) Člen má právo

 • účastnit se veškeré činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

6) Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy spolku;
 • jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);
 • sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 

7) Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 

8) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov;
 • pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí;
 • úmrtím, zánikem spolku. 

Čl. 7
Orgány
spolku

 Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor
 • předseda, místopředseda.
 

    A. Členská schůze

   1.    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a)   schválila stanovy spolku a případné změny stanov,

b)   zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala,

c)   schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)   určila koncepci činnosti spolku na další období,

f)   schválila rozpočet spolku na příští období,

g)   zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)   rozhodla o zániku spolku s likvidací nebo jeho přeměně.

 

  2.  Zasedání členské schůze spolku je svoláno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

   3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členskou schůzi svolá předseda spolku také, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

  4.   Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

  5.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 2 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

  6.  O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

B. Výbor spolku

a) Výbor spolku je nejméně tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pětileté. Výbor spolku je volený přímo členskou schůzí. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku. Členství ve výboru zaniká písemnou rezignací nebo odvoláním členskou schůzí.

b) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci výboru spolku je také předsedu nebo místopředsedu odvolat. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

c) Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a zároveň je přítomen předseda.

d) Výbor spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

e) Výbor spolku má právo změnit sídlo spolku.    

f) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru.

      

          Výbor spolku

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
 • rozhoduje o přijetí nového člena;
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, změny stanov, návrh cílů další činnosti.

C. Předseda, místopředseda

a) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Výborem spolku.

b) K výlučným kompetencím předsedy patří

 • svolání a vedení členské schůze,
 • svolání a vedení schůzí výboru.

c)Předseda se řídí zákony ČR, stanovami a rozhodnutími výboru a členské schůze.

d) Předseda může delegovat své pravomoci na místopředsedu nebo případně na další činné členy. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku na základě plné moci. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

e) Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti.

Čl. 8
Územní jednotky
spolku

   Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je ve smyslu §70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 9
Hospodaření spolku

  1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z darů od fyzických a právnických osob, dotací či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
  2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

  3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.  

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Změna stanov byla schválena na 2. členské schůzi dne 12.11.2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

 

V Odoleně Vodě 12.11.2014

 

Zapsal:                                                                                                     Ověřila:

 

 

 

Ing. Jiří Veselý                                                                            Ing. Lucie Švecová