Základní cíle spolku 

"Pro Odolenu Vodu, z.s."

 •   ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;
 •   ochrana životního prostředí;
 •   ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
    urbanizované i neurbanizované krajiny;
 •   ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných
    oblastech;
 •   tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
    především pěší a cyklistické;
 •   ochrana zeleně v lokalitě;
 •   péče o území;
 •   podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti
    ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního
    prostředí a kulturních památek v Odoleně Vodě a okolí; 
 •   ochrana životního prostředí a důstojného života občanů
    ve městě Odolena Voda, které vážně ohrožuje připravované
    rozšíření a provoz letiště ve Vodochodech;
 •   omezit na co nejmenší míru škodlivé vlivy z nově připravované
    mimoúrovňové křižovatky na D8 a silnici III/0087 – Odolena
    Voda - Dolínek

Výpis ze spolkovéh rejstříku

Založení Občanského sdružení

Pro Odolenu Vodu

oznamuje,že bylo dne 12.11.2012 

zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR a bylo mu přiděleno

IČ 01224395.

Změna stanov spolku

Změnou stanov spolku dne 12.11.2014 jsme změnili název na spolek 

Pro Odolenu Vodu, z.s.